logo33

Stowarzyszenie Rodzicow Dzieci Niepelnosprawnych Dobro Dziecka
kreskacienka
Strona Glowna O Nas Osiagniecia Kontakt
kreska gruba

kreseczka
SDS
kreseczka
Wydarzenia
kreseczka
Galeria Zdjec
kreseczka
Aktualnośći
kreseczka
Sprawozdania
kreseczka
1%
kreseczka
Kraków, dnia 20  grudnia 2018 r.

Znak sprawy: ŚDS 853/1120/18

wg rozdzielnika 

                                                                                                                           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dowóz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzeziu na zajęcia z miejsca zamieszkania do placówki i odwozie z placówki do miejsca zamieszkania.

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” w Brzeziu,
32 -014 Brzezie 338,
zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwane dalej „ustawą”, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Transport Osobowy Jan Migdał, 32-015 Kłaj 692.

Uzasadnienie:

Oferta Transport Osobowy Jan Migdał, 32-015 Kłaj 692 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i otrzymała 100 pkt. (kryterium: cena oferty brutto – 60 % (60 pkt), doświadczenie kierowcy w pracy z osobami niepełnosprawnymi – 20 % (20 pkt.), norma emisji spalin  – 20% (20 pkt)).

Ponadto:

Wykonawca Transport Osób i Towarów „Stefan” Krzysztof Kucala, 32-095 Iwanowice, Widoma 36 został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, gdyż nie wykazał braku podstaw wykluczenia z postępowania.

Zamawiajacy pismem z dnia 17.12.2018 r. wezwał Wykonawcę do złożenia oświadczenia
o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w ust. 1 pkt. 23 ustawy. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 20.12.2018 r. nie wpłynęło  wymagane oświadczenie.

Zgodnie z art. 24 ust 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

 

 

                Jednocześnie Zamawiajacy, informuje, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

          

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości drogą elektroniczną (e-mail: sds_klaj@op.pl).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIJSZEJ OFERTY

 pobierz